سوالات متداول
مرجع رسمی تأییدیة تولید گاز بیهوشی، اداره کل تجهیزات پزشکی است یا سازمان غذا و دارو؟
اداره کل تجهیزات پزشکی تا سال 84 متصدی تأییدیه تولید گاز بیهوشی بوده است و از سال 84 این مسئولیت را سازمان غذا و دارو بر عهده گرفت که شرکت گاز بیهوشی شمال به عنوان اولین تولیدکننده گاز بیهوشی در ایران موفق به دریافت پروانه ساخت دارو از آن مرجع گردید.
فشار در سیلندرهای گاز بیهوشی آیا مانند اکسیژن می باشد؟
خیر، فشار در سیلندرهای گاز بیهوشی معمولاً 45 تا 50 بار می باشد که در سیلندرهای مختلف متفاوت است اما وزن گاز شارژ شده مشخص و ثابت می باشد و این میزان گاز توسط شرکت تولیدکننده به دقت اندازه گیری شده است.
قابلیت اشتعال گاز نیتروس اکساید چه میزان می باشد؟
گاز نینروس اکساید قابلیت اشتعال دارد اما به هیچ عنوان قابلیت انفجار و اشتعال بالا ندارد و فقط در صورت تماس با شعله شعله وری آن را تثبیت می کند.